Press ESC to close

އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އިން ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް ދިވެހި ބަހުން ވީޑިއޯ އިން

ވީޑީއޯގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޝަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އިން ޓްރޭޑް ކުރައްވާނެ ގޮތް ލިޔުމުން ކިޔާލަން ބޭނުންވާނަމަ މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ. ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރޭޑިންގެ…