Press ESC to close

 ފިރިމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން ނައްތާލުމަށް އަނބިމީހާ އަށް ކޮންދެވިދާނެ ކަމަކީ މިއީ

އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ތިބެގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ޚިޔާރުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ހުންނަ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް…

ކުއްޖަކު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަންވީ މިދުވަސް ދުވަހު

ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް ވަކި ދުވަސްވަރަކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަންޖެހެއެވެ. މިދުވަސް ވަރަށް އިނގެރޭސިން ކިޔަނީ “އޮވިއުލޭޝަން ޕީރިއަޑް” އެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ އަންހެނާގެ ރަހިމުގެ ތެރޭގައި…