Press ESC to close

އެސްޓާސްއިން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރާ އައިފޯން އަތް ނުފޯރާ ފަށުގައި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެސްޓާސްއިން މާދަމާ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯންތައް އިންސްޓޯލްމެޓްއަށް ދޫކުރުމާއި އެއްކޮށް އަގުދައްކާފައި ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެސްޓާސްއިން ބުނެފިއެވެ….