Press ESC to close

ކާރު ބާރުބޮޑު މަގެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޓްރައިސަލްގައި: ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް

އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކާރު ބާރު ބޮޑު މަގުމައްޗެއްގައި އެކަނި މާއެކަނި ޓްރައިސަލްއެއްގައި ދާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން…

ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ ޕޮޓޯއެއް

ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދަނީއެވެ. މިކަމުގައި އެކުއްޖާގެ މަދަދުޤާރަކީ  އަންހެނެކެވެ.ފެންނަފެނުމަށް ހީވަނީ މިއީ…