Press ESC to close

ފިރިހެންހަށި (ޖިންސީ ގުނަވަން) ދެމި ވަރުޖެހެނީ ކިހިނެއް؟

ޖިންސީ ފިނިކަން ކުރިމަތިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިރިހެން ހަށި ދެމި ވަރުޖެހެނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ބަލަމާ ހިގާށެވެ. ޖިންސީ ގުނަވަން އުފެދިފައިވަނީ…