Press ESC to close

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމަކީ އުފެދުމުގައި ލައްވާފައިވާ ކަމެކޭ ބުނާ މީހާއަށް އޮތް ރައްދު

ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކީ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހަކީމެއްނޫނެވެ. ނަމަވެސް، އިސްލާމް ދީނުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމަކީ ހަރާމް ކަމަކަށްވީ ހިނދު، މުޖުތަމަޢުގައި އެއްޖިންސުން…

“ލަވް ބައިޓް”ގެ ނިޝާން އަވަހަށް ދުއްވާލުމަށް މިކަންކޮށްލާ!

ހިކީ ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ކިޔާގޮތުންނަމަ ލަވްބައިޓްއަކީ މަޑު ހަންގަނޑެއްގައި ބާރަށް ބޮސްދިނުމުން ނުވަތަ ދަށްއެޅުމުން އުފެދޭ ރަށް ކުލައިގެ ނިޝާނަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިއީ…

 ފިރިމީހާއަށް ދިމާވެފައިވާ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަން ނައްތާލުމަށް އަނބިމީހާ އަށް ކޮންދެވިދާނެ ކަމަކީ މިއީ

އަބަދު އެއްގޮތަކަށް ތިބެގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ތަފާތު ގޮތްތައް ޚިޔާރުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ހުންނަ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް…

ކައިވެނިން ބޭރުން ފިރިހެނުން ޖިންސީ އުފާ ހޯދަނީ ކީއްވެ؟

ކައިވެންޔަކީ އެކުގައި އުޅުމަށް ވެވޭ އަޙްދެކެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ބައިވެރިޔާއާއި ވަކި ނުވުމަށް ކުރެވޭ އަޙްދުނާމާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައިވެންޏަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ…