Press ESC to close

ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި އެކަމުގެ އަލާމާތައް

ޖިންސީ ގޯނާއަކީ، ބޮޑެތި މީހުން އެމީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން، ޖިންސީ ކަންކަމުގައި…