Press ESC to close

ޕުރިޔަންކާ “ކުއަންޓިކޯ” ދޫކޮށް ބޮލީވުޑަށްތަ؟

ޕުރިޔަންކާ ޗޯޕްރާއަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ބޮޑު މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދައިވާ ބާތަލާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބޮލީވުޑް ދޫކޮށް ހޮލީވުޑްއަށް ދިއުމާއެކު އިންޑިޔާގައިވެސް ޕުރިޔަންކާގެ މަޤްބޫލުކަންވަނީ ގެއްލިގެން…