Press ESC to close

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ނަބީބޭކަލުންގެ ޤަބުރުފުޅުތައް ވީތަނެއް އެނގޭތަ؟

ބައެއް މީހުން ދަޢުވާކުރާ ގޮތުގައި، އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމުގައި (އޮމާން ގައި) ނަބީބޭކަލުންތަކެއްގެ ޤަބުރުފުޅުތައްވެއެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޤައުމުގެ ދެކުނުގައިވާ ޞަލާލާ ސަރަޙައްދުގައި،…

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ޙައްޖުވުމަށްޓަކައި ފައިސާ އެއްކުރާމީހަކު އެފައިސާއިން ޒަކާތް ނެރުމުގެ ޙުކުމް

އެފަދަ މުދަލެއްގައިވެސް ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ އެހެން މުދަލަކާއެއްކޮށްލުމުން ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ، އެމުދަލަށް އަހަރެއް ވުމުން ޒަކާތްނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ. އެއީ ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކައި…

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ފާރުގައި (އިންސާނުންގެ) ފޮޓޯ ހަރުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ފާރުގައި (އިންސާނުންގެ) ފޮޓޯ ހަރުކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ފޮޓޯތައް ހަރުކުރުމުގެ ނަހީކަން ބޮޑެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ…

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާ ގައިގައި އަތްލާ ބޮސްދީ ހެދުމުގެ ސަބަބުން މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފާއިރު ނުވަތަ އެނޫނަސް ވާޖިބު ރޯދައެއް ހިފާއިރު (މިސާލަކަށް ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި ހިފާ ރޯދަހިފާއިރު) ޖިމާޢުވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި…