Press ESC to close

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ސްޓްރެސް ބޮޑުވާނަމަ ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ

މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ސްޓްރެސް ބޮޑުވާނަމަ ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އިންތިހާއަށް ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި ދިރާސާ ކުރިއަށް…

ގިނައިރު އިށިއިނދެ ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: ދިރާސާ

ގިނައިރު އިށިއިނދެގެން ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް “ކެންސަރ އެޕިޑެމިލޮޖީ އެންޑް ޕުރެވެންސްން” ޖޯނަލްގައި ޝާއިރުކޮށްފައި ދިރާސާއެއް ބުނެފިއެެވެ. ސެންޓަރފޯ…

ހަރުކަށި މައިން ތަރުބިއްޔަތުކުރާ ދަރިން މާރަނގަޅު: ދިރާސާ

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ހަރުކަށިވުމަކީ ދަރިން މަގުން ކައްސާލައިގެންދާކަމެއްކަމަށް މީގެ ކުރިން ހީވެފައި ވިއެއްކަމަކު، މިކަން ދިރާސާ އަކުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. މި ދިރާސާއިން…