Press ESC to close

ޒަވާޖީ ހަޔާތް އުފާވެރި ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަދޭ: ދިރާސާ

ކައިވެންޔަށްފަހު ފަލަވާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އިވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ތެދެއް ނޫންކަން ދިރާސާއަކުން މިވަނީ ދައްކާފައެވެ. ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ޒަވާޖީ…

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުން އަންނަ ނަފާ ދެ ގުނަ ކޮށްލާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކުނު ނަމަވެސް، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކިޔާލަން ރަނގަޅު ލިޔުމެކެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް!