Press ESC to close

ޒަވާޖީ ހަޔާތް އުފާވެރި ނަމަ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އެއްވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަދޭ: ދިރާސާ

ކައިވެންޔަށްފަހު ފަލަވާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް އިވޭ ވާހަކައެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ މުޅިން ތެދެއް ނޫންކަން ދިރާސާއަކުން މިވަނީ ދައްކާފައެވެ. ދިރާސާއަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި ޒަވާޖީ…