Press ESC to close

އައިސް ފެން ނުބޯތި، އެއީ ސިއްޙަތަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް

ރެފްރިޖެނޭޓަރ އާމުވީއްސުރެ އައިސް ފެނަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސައިސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި އައިސްފެނަކީ އެހާ ރައްކާތެރި…