Press ESC to close

ޒެނިކް ޝޮޕިންސް: ކަސްރަމަރުނާއި ރަޙްމަތްތެރި އޮންލައިން ޝޮޕް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާން މިއަދު މިވަނީ ދުނިޔޭގެގިނަ ކަންތައް ތަކެއް ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މިގޮތުން ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް…