Press ESC to close

އެއް މަސްތެރޭ ހަ ކިލޯ ލުއިވާން ބޭނުންތަ؟ މިކަން ކޮށްލާ!

މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމަކާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަައްވެސް ކުރިމަތިވާއިރު…