Press ESC to close

ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ ޕޮޓޯއެއް

ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދަނީއެވެ. މިކަމުގައި އެކުއްޖާގެ މަދަދުޤާރަކީ  އަންހެނެކެވެ.ފެންނަފެނުމަށް ހީވަނީ މިއީ…