Press ESC to close

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް ސިޓީއަކަށް އިރާންގެ ބަޤްދާދް

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު އެންމެ ދަށް ސިޓީ އަކީ އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާ ކަމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ސާވޭއަކުން…