Press ESC to close

ލޯންޗު ކުރިތާ ދެ ދުވަސްނުވަނީސް އިންޑިޔާގެ ސެޓެލައިޓްގެ ޚަބަރެއްނުވި

ލޯންޗު ކުރިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ އިންޑިޔާގެ މުވާސަލާތީ ސެޓަލައިޓެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖީ.އެސް.އޭ.ޓީ.6އޭ ގެ ނަން ދެވިފައިވާ ސެޓެލައިޓަކީ އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ ކަންކަމުގައި…