Press ESC to close

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ފާރުގައި (އިންސާނުންގެ) ފޮޓޯ ހަރުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

ފާރުގައި (އިންސާނުންގެ) ފޮޓޯ ހަރުކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބޮޑެތި ފޮޓޯތައް ހަރުކުރުމުގެ ނަހީކަން ބޮޑެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ…

އެއް މަސްތެރޭ ހަ ކިލޯ ލުއިވާން ބޭނުންތަ؟ މިކަން ކޮށްލާ!

މާބޮޑަށް ބަރުދަން އިތުރުވުމަކީ އެތައް ބަޔަކު އެކަމަކާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ކަމެކެވެ. ބަރުދަން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަައްވެސް ކުރިމަތިވާއިރު…