Press ESC to close

ހޭންޑް ފުޓް އެން މައުތް އަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި، މިއޮތީ ބައްޔާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ތަޢާރަފް އަތާއި، ފައި، އަދި އަނގައިގެ ބައްޔަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ފެންނަމުންދާ ބައްޔެކެވެ. އާންމުކޮށް މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ…