Press ESC to close

އާދޭހާއެކު ބުނަން، ދަރިފުޅު ގާތު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވޭތޯ އައްސަވާ!

ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ކިތަންމެ ޖެހިލުންވިޔަސް ނުވަތަ ލަދުގަތަސް، އެވާހަކައެއް ނުދައްކައިފިނަމަ އޭގެ އާޚިރު…

ލޮބުވެތި އަޚުންނޭ! ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް(ޙަފިޠަހުﷲ) ހުކުރު ދުވަހަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑު ޤަދަރަކާއި ޝަރަފެއް ލިބިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުއުމިނުންގެ ޢީދެވެ….

ކާމިޔާބު މީހުންނަކީ, މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުން!

ކާމިޔާބު މިހުންނަކީ މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކީ އަބަދުވެސް މާދަމާ އަށާއި އެތައް ދުވަހެއް…

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެ!

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެކަަމަށް ޝައިޚް ނޫމާން ޢަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސެއިޚް  ވިދާޅުވީ “…

މާގިނައިން ލޮސް ލިބޭނަމަ ދެން އަލުން އައިކިއު އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…

އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭކަން އެނގޭތަ؟ އަޖުމަ ބަލާލަންވީނު؟

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…