Press ESC to close

ދުނިޔެ

ލޯންޗު ކުރިތާ ދެ ދުވަސްނުވަނީސް އިންޑިޔާގެ ސެޓެލައިޓްގެ ޚަބަރެއްނުވި

ލޯންޗު ކުރިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ އިންޑިޔާގެ މުވާސަލާތީ ސެޓަލައިޓެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޖީ.އެސް.އޭ.ޓީ.6އޭ ގެ ނަން ދެވިފައިވާ ސެޓެލައިޓަކީ އިންޑިޔާގެ އަސްކަރީ ކަންކަމުގައި…

އެމެރިކާގެ ނުފެންނަ ފަރާތް: ލޯސް އޭންޖްލެސްގެ ސްކިޑް ރޯ

އެމެރިކާގެ ލޯއެންޖްލަސްއޭ ބުނެފިނަމަ ކޮންމެ މީހަކަވެސް ފެންނާނީ ފިލްމް ސްޓާރުންނާއި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ބީޗްތަކާއި ބޮޑެތި ޝޮޕިންގް މޯލްތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއީ…

ކުއްޖަކު ބިރުން އުޅޭތީ ކުއްޖަކާއި އެކުއްޖާގެ ބައްްޕަ ފުލައިޓުން ބޭރުކުރާ ވީޑިއޯއެއް

ސައުތު ވެސްޓް އެއާލައިންސްގެ ފުލައިޓެއްގައި ކުއްޖަކު ބިރުން އުޅޭތީ ކުއްޖަކާއި އެކުއްޖާގެ ބައްްޕަ ފުލައިޓުން ބޭރުކުރި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެ، ގިނަބަޔަކު ރަތަށް އަރައިފިއެވެ….

ކާރު ބާރުބޮޑު މަގެއްގައި ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޓްރައިސަލްގައި: ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް

އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކާރު ބާރު ބޮޑު މަގުމައްޗެއްގައި އެކަނި މާއެކަނި ޓްރައިސަލްއެއްގައި ދާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން…

ކަޅުމީހުންނަކީ ރާމާމަކުނުން ކަމުގައި އިސްރާއީލްގެ ރާހިބެއް ބުނެފި

އިސްލާއީލްގެ ޗީފް ރާހިބެއް (ޔަހޫދީންގެ ލީޑަރ) ކަމަށްވާ ޔުތްޒާކް ޔޫސުފް ކަޅުމީހުންނަކީ ރާމާމަކުނު ތަކެއް ކަމުގައި ސިފަކޮށްފިއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް ސިފަކޮށްފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އޭނާ ދެމުން…