ދީން

ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު: ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި އަނބިމީހާ ގައިގައި އަތްލާ ބޮސްދީ ހެދުމުގެ ސަބަބުން މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ރޯދަ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ހިފާއިރު ނުވަތަ އެނޫނަސް ވާޖިބު ރޯދައެއް ހިފާއިރު (މިސާލަކަށް ކައްފާރާގެ ގޮތުގައި ހިފާ ރޯދަހިފާއިރު) ޖިމާޢުވުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަތިސްނަމާދަށް ހޭލުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ 7 ކަމެއް

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކީ މަތިވެރި ޘަވާބު އެދި ފަތިސްނަމާދު އެ ނަމާދުގެ ވަޤުތުގައި ކުރުމުގެ ޢަޒުމު ކަނޑައެޅުން ފަތިސްނަމާދު އިހު ސުންނަތާއި އެ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައިކުރުމާއި ފަތިސްނަމާދު ފަހުން ޒިކުރުކުރަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމްދީނާއި ޑިމޮކްރަސީ!

ބައެއް މުސްލިމުން، އަދި ބައެއްފަހަރު އިސްލާމީ ޖަމާޢަތްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މަދުބައެއް ނަމަވެސް،  ހައިރާންކުރުވާކަހަލަ ވާހަކައެއް ދައްކައެވެ. އެއީ އެމީހުން ބުނަނީ، ޑިމޮކްރަސީއަކީ އިސްލާމްދީނާ ފުށުއަރާ އެއްޗެކެވެ. އަދި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނަމާދު ކުރަމުން ދިޔައީ ޤިބްލައަށް ނޫންކަން އެނގުނީ 37 އަހަރުފަހުން

މުސްލިމުން ނަމާދަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ޤިބްލަަކީ މައްކާގައި ހުންނަ މަސްޖިދުލް ޙަރާމްއެވެ. ނަމަވެސް ތުރުކީގެ މިސްކިތެއްގައި 37 އަހަރުވަންދެން ނަމާދު ކުރަމުންދިޔައީ ނުބައި ދިމާޔަކަށް ކަމަށް އެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކާވެނީގެ ފައިދާތައް އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން

މިއީ، ކާވެނީގެ ފައިދާތަކާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް މުހިންމު ދިރާސާތަކެކެވެ. ކައިވެންޏަކީ، މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ. މި ނިޢުމަތުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްލާމް ދީނުގައި ބުޅަލަކީ ނަޖިހެއް؟

ކީރިތިރަސޫލާގެ ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްފުޅުތައް ބުނާގޮތުގައި ބުޅަލަކީ ޠާހިރުއެއްޗެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ސިފަކުރައްވާގޮތުގައި އެއީ ގޭގެއަށް ގިނަގިނައިންގޮސް އުޅޭއެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ އެކަލޭގެފާނު ބުޅަލަށް " ޠައްވާފު " ގެ ނަން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 2 1 2

މަގުބޫލު