Press ESC to close

ޚަބަރު

ތާނައިން ލިޔެފައިވާ އަކުރަށްވުރެ އެހެންބަޔަހަކުން ލިޔެފައިވާ އަކުރު ބޮޑުވެގެން ނުވާނެ!

ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަށް މިއަދު މިދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ވީރާނާވެފައިއޮތް ދިވެހި ބަސް ނަގާ ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް…

“އާރތް އަވަރ” އަށް ދިވެހިން ކިޔަނީ ކީކޭ؟

ދުނިޔެއަށްޓަކައި އެއްގަޑިއިރު ހޭދަކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އާތްއަވާ ފުރަތަމަ ފާހަގަކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. “އާރތް އަވަރ” ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާތާ އަށް އަހަރު ވެފައިވާއިރު ދުނިޔެއަށްޓަކައި…

ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ ޕޮޓޯއެއް

ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދަނީއެވެ. މިކަމުގައި އެކުއްޖާގެ މަދަދުޤާރަކީ  އަންހެނެކެވެ.ފެންނަފެނުމަށް ހީވަނީ މިއީ…