Press ESC to close

ރިޕޯޓް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި އެކަމުގެ އަލާމާތައް

ޖިންސީ ގޯނާއަކީ، ބޮޑެތި މީހުން އެމީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން، ޖިންސީ ކަންކަމުގައި…

ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ކިޔައިދޭ ޕޮޓޯއެއް

ފޮޓޯއިން ފެންނަ މަންޒަރު ވަރަށް ސާފެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބަކަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ކުޑަކަމުދަނީއެވެ. މިކަމުގައި އެކުއްޖާގެ މަދަދުޤާރަކީ  އަންހެނެކެވެ.ފެންނަފެނުމަށް ހީވަނީ މިއީ…