Press ESC to close

ނުދައްކާ ވާހަކަ

އެސްޓާސްއިން އިންސްޓޯލްމެންޓަށް ދޫކުރާ އައިފޯން އަތް ނުފޯރާ ފަށުގައި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެސްޓާސްއިން މާދަމާ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯންތައް އިންސްޓޯލްމެޓްއަށް ދޫކުރުމާއި އެއްކޮށް އަގުދައްކާފައި ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެސްޓާސްއިން ބުނެފިއެވެ….

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުން އަންނަ ނަފާ ދެ ގުނަ ކޮށްލާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކުނު ނަމަވެސް، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކިޔާލަން ރަނގަޅު ލިޔުމެކެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް!