Press ESC to close

މިހެން ބުނީ

ފިރިހެނުން މަކަރު ހަދާ ސަބަބުތައް ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ދުލުން

ލޯތްބަކީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އިޙްސާސްއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް ލަޑުދޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ފިރިހެނުން މިކަމުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ބަހަނާއެއް ދެއްކިޔަސް،…

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުން އަންނަ ނަފާ ދެ ގުނަ ކޮށްލާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކުނު ނަމަވެސް، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކިޔާލަން ރަނގަޅު ލިޔުމެކެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް!