Press ESC to close

މިހެން ބުނީ

ފިރިހެނުން މަކަރު ހަދާ ސަބަބުތައް ދިވެހި ފިރިހެނުންގެ ދުލުން

ލޯތްބަކީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ އިޙްސާސްއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް ލަޑުދޭ ފަހަރު އާދެއެވެ. ފިރިހެނުން މިކަމުގައި ކިތަންމެ ގިނަ ބަހަނާއެއް ދެއްކިޔަސް،…