ސިއްޙަތު

ބޭސްނުކައި، ކަސްރަތުނުކޮށް ހިކެން ބޭނުންތަ؟

ކަސްރަތުކުރާ މީހުން މިހާރު ވަރަށް ވެސް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދިވެހިންގެ ލައިފްސްޓައިލުން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަނގަޅު، ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރިންނާމެދު ސަމާލުވޭ، އެކުދިން މާބޮޑަށް ފަލަވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

9 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ 25 ހަކުން އެއް ކުއްޖަކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފަލަވެ، އޮބޭސް ވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ޗައިލްޑް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟

ރީތި ވަރުގަދަ އިސްތަށި ގަނޑެއް ލިބުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް ވަރުގަދަކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ބައެއް މީހުން އަގު ބޮޑެތި ތެލާ، ޝޭންޕޫ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އޮޅުވާނުލާ! ފްރެންޗް ފްރައިސްއަކީ ތިބުނާހާ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން

އާއްމުކޮށް މީހުންގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކަހަލަ ކާނާއަކީ ސިއްޙަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫން އެއްޗެހި ކަމަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައި ހުންނަ ކާނާ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެކައްޗަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނދާން ނެތޭ ބައްޔާއި ބެހޭ 7 ސުވާލާއި ޖަވާބު

އަލްޒައިމާ ބަލި ޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ބޭހެއް ވޭތަ؟ އަލްޒައިމާ ބަލީގެ އަހުލު ވެރިއަކު ނަމަ ބަލީގެ އުދަގޫތަކާއި، އަދި އެހެނިހެން ޞިއްޙީ މައްސަލަތަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހިކެން ބޭނުން މީހުން ކާންވީ ދުވާލަކު ހަ ފަހަރު

މާ ބޮޑަށް ފަލަވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބުނީ ބަރުދަން ލުކޮށް ހިކޭށޭ އެވެ. އެވަގުތު ޑޮކްޓަރު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބިރުން ފަހުން އައި ހަފްތާ ހޭދަކުރި ދުވާލަކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޓީވީ ފެށިގެން އައީ ކޮން އިރަކު؟ އަދި ކިހާ ނުރައްކާތެރި އެއްޗެއް؟

1929 ގެ އޯގަސްޓު 20 ގައި ޓެސްޓެއްގެ ގޮތުން ބީބީސީ އިން، އަޑުނުލައި ހަމައެކަނި ފޮޓޯ ދެއްކި ބްރޯޑްކާސްޓެއް ދެ މިނިޓް ވަންދެން ފޮނުވިއެވެ. މި މުހިންމު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮފީ ބުއިމަކީ އުމުރު ދިގުކޮށްދޭ ކަމެއް: ދިރާސާ

ކޮފީ ބުއިމުގެ ސަބަބުން އުމުރު ދިގުވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރު ތަށި ކޮފީ ބޯ މީހުން ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު 18 އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްދޭކަމަށް ދިރާސާއަކުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6

މަގުބޫލު