Press ESC to close

ފީޑް

އާދޭހާއެކު ބުނަން، ދަރިފުޅު ގާތު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވޭތޯ އައްސަވާ!

ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ކިތަންމެ ޖެހިލުންވިޔަސް ނުވަތަ ލަދުގަތަސް، އެވާހަކައެއް ނުދައްކައިފިނަމަ އޭގެ އާޚިރު…

މާގިނައިން ލޮސް ލިބޭނަމަ ދެން އަލުން އައިކިއު އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…

އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭކަން އެނގޭތަ؟ އަޖުމަ ބަލާލަންވީނު؟

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…

ނަމާދުކޮށްގެން ކުރާ ޓްރޭޑްތަކުގެ ޕްރަފިޓް ބޮޑުތަކުން ގިނަ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބަރަކާތް ލައްވާނީ ދީނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް މަސައްކަތުގައި މަޝްއޫލުވެގެންކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މުސްލިމަކު ނުހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ނަމާދުގެ…

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ވަންނަ 5 ސައިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ސައިޓަކީ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ސައިޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަކަކަށް ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދޭ ސައިޓްތައް ހިމެނޭ ކަމަށް ސިމިލާ ވެބްސް ރޭންކިންގ އިން…