Press ESC to close

ވިޔަފާރި

ޒެނިކް ޝޮޕިންސް: ކަސްރަމަރުނާއި ރަޙްމަތްތެރި އޮންލައިން ޝޮޕް

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަމާން މިއަދު މިވަނީ ދުނިޔޭގެގިނަ ކަންތައް ތަކެއް ބަދަލުކޮށްލާފައެވެ. މިގޮތުން ގަނެ ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއަށް މިއަދު މިވަނީ ބޮޑު އިންޤިލާބީ ބަދަލެއް…

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުން އަންނަ ނަފާ ދެ ގުނަ ކޮށްލާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކުނު ނަމަވެސް، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކިޔާލަން ރަނގަޅު ލިޔުމެކެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް!