Press ESC to close

ކައިވެނިން ބޭރުން ފިރިހެނުން ޖިންސީ އުފާ ހޯދަނީ ކީއްވެ؟

ކައިވެންޔަކީ އެކުގައި އުޅުމަށް ވެވޭ އަޙްދެކެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް ބައިވެރިޔާއާއި ވަކި ނުވުމަށް ކުރެވޭ އަޙްދުނާމާއެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކައިވެންޏަށް ފަހު ވަރަށް ގިނަ…

ޖިންސީ ގޯނާގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށް ކޮށްފާނެ އަސަރުތަކާއި އެކަމުގެ އަލާމާތައް

ޖިންސީ ގޯނާއަކީ، ބޮޑެތި މީހުން އެމީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން އެމީހެއްގެ މައްޗަށްކުރާ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގައިގެން، ޖިންސީ ކަންކަމުގައި…

ކުއްޖަކު ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަންވީ މިދުވަސް ދުވަހު

ކުއްޖަކު ހޯދުމަށް ވަކި ދުވަސްވަރަކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަންޖެހެއެވެ. މިދުވަސް ވަރަށް އިނގެރޭސިން ކިޔަނީ “އޮވިއުލޭޝަން ޕީރިއަޑް” އެވެ. މިދުވަސްވަރަކީ އަންހެނާގެ ރަހިމުގެ ތެރޭގައި…

އެސްފިޔަ ދިގު ކުރަން ބޭނުންނަމަ މިގޮތަށް ކަންތައްކުރޭ

ރީތި އެސްފިޔަ އެއްގެ ވެރިޔަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނެއްގެވެސް ހުވަފެނެކެވެ.ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށް ނުވިތާކަށް ފޭކް އެސްފިޔައެއް ތައްކުރުމަކީވެސް މިހާރުގެ ކުދިންކޮށް އުޅޭކަމެކެވެ. އެސްފިޔަ…