Press ESC to close

އާދޭހާއެކު ބުނަން، ދަރިފުޅު ގާތު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވޭތޯ އައްސަވާ!

ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ކިތަންމެ ޖެހިލުންވިޔަސް ނުވަތަ ލަދުގަތަސް، އެވާހަކައެއް ނުދައްކައިފިނަމަ އޭގެ އާޚިރު…

ލޮބުވެތި އަޚުންނޭ! ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް(ޙަފިޠަހުﷲ) ހުކުރު ދުވަހަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑު ޤަދަރަކާއި ޝަރަފެއް ލިބިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުއުމިނުންގެ ޢީދެވެ….

ކާމިޔާބު މީހުންނަކީ, މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުން!

ކާމިޔާބު މިހުންނަކީ މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކީ އަބަދުވެސް މާދަމާ އަށާއި އެތައް ދުވަހެއް…

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެ!

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެކަަމަށް ޝައިޚް ނޫމާން ޢަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސެއިޚް  ވިދާޅުވީ “…

މާގިނައިން ލޮސް ލިބޭނަމަ ދެން އަލުން އައިކިއު އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާ

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…

އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭކަން އެނގޭތަ؟ އަޖުމަ ބަލާލަންވީނު؟

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން…

ނަމާދުކޮށްގެން ކުރާ ޓްރޭޑްތަކުގެ ޕްރަފިޓް ބޮޑުތަކުން ގިނަ!

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބަރަކާތް ލައްވާނީ ދީނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް މަސައްކަތުގައި މަޝްއޫލުވެގެންކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މުސްލިމަކު ނުހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ނަމާދުގެ…

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަަސްކުރަން ބޭނުންތަ؟އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު މިއަދު ވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެމުން އަންނަ ނަފާ ދެ ގުނަ ކޮށްލާފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޓްރޭޑް ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމުގައި ދެކުނު ނަމަވެސް، އަސްލު ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރަން ބޭނުންނަމަ މިއީ ކިޔާލަން ރަނގަޅު ލިޔުމެކެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް!