ޖީލާން މުޙައްމަދު

ޖީލާން މުޙައްމަދު

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އޮންލައިންކޮށް މުއްސަދި ވީ މިހެން!

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އޮންލައިންކޮށް މުއްސަދި ވީ މިހެން!

ޓްރޭޑް ކުރާ  ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ޓްރޭޑްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް މާކަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކޮށް ފައިސާ ހޯދާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް...

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންތަ؟

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންތަ؟

ޓްރޭޑް ކުރާ  ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން އަޑުއިވެއެވެ. ޓްރޭޑްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް މާކަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކޮށް ފައިސާ ހޯދާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް...

“އޮރެންޖް މާރޓް” ހުޅުވައިފި

“އޮރެންޖް މާރޓް” ހުޅުވައިފި

"އޮރެންޖް މާރޓް"ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި މާރޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. "އޮރެންޖް މާރޓް" ހުޅުވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފްރާންސްޓަރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމްއެވެ. ފިހާރަ ހުޅުވައިދެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އަސްލަމް...

ބާސިތް: އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ތަމްރީން ކުރި ފުރަތަމަ ދަރިވަރު، މިއަދުގެ ހީރޯ

ބާސިތް: އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ތަމްރީން ކުރި ފުރަތަމަ ދަރިވަރު، މިއަދުގެ ހީރޯ

މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރު ހަވީރު އޮންލައިންގައި ޝާއިރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ކުރިއްސުރެ ވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނަކީ ޕައިލެޓަކަށް ވުމެވެ. ސްކޫލްގައި ކިޔަވަން އުޅުނު...

ފައި ފަޅައިގެންދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްރީމް ހޯލްސޭލް ކުރަނީ

ފައި ފަޅައިގެންދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްރީމް ހޯލްސޭލް ކުރަނީ

ދާދިފަހުން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ “ފޯ އެވަރ ސްކިން ނެޗްރަލްސް” ގެ ފުޓް ކްރީމް މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބައެއްގެ ތެރޭގައި މިވަނީ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ. މިހެންވެ، ރާއްޖެ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 5 1 2 5

މަގުބޫލު