Press ESC to close

ފިރިހެނުން ދޮންވާން އަންހެނުން ގެންގުޅޭ ފުޅި ބޭނުން ދެން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މީހާގެ ސިފަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާޅުވަނީ މޫނުންނެވެ. އެހެންކަމުން މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ނުހަނު އެދެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި،…

މައިދައިތަ ދަނބިދަރިފުޅާ ކައިވެނިކުރުމުން ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން މުޅި ޤައުމުވެސް ސިހުމެއްގައި

އިންޑިޔާގެ އަންހެނަކު، އޭނާގެ އުފަން އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ފިރިމީހާ (ދަނބިދަރިފުޅު) ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވެވިއްޖެ ކަމަށްބުނެ، ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެކަން…

އެކަނިވެރިކަން މަތީ މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެއްޖެ – ދިރާސާ

އެކަނިވެރިކަމަކީ މީހާ ބަލިކަށިކޮށް ދެރަކޮށްލާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙަތަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުތައް ދިމާވާން މެދުވެރިވެއެވެ. ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ…