މުޙައްމަދު އިރްތިޝާމް

މުޙައްމަދު އިރްތިޝާމް

ފައިފަޅައިގެން ދާ މައްސަލަ ދިމާވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއީ އެއްވަނަ

ފައިފަޅައިގެން ދާ މައްސަލަ ދިމާވާ ބޭފުޅުންނަށް މިއީ އެއްވަނަ

ފައިގެ ދަށްފުށުގެ ހަންގަނޑު ފަޅަފަޅައިގެން ދާ މައްސަލައަކީ ވަރަށް ގިނަ އުމުރު ފުރައިގެ ބޭފުޅުން ދިމާވާ މައްސަލައެކެވެ. ފައިގެ ދަށްފުށުގެ ހަންގަނޑު ކުރަކިވެ ފަޅައިގެން ދިއުމުން، ކެމިކަލްގެ...

ދަރިންނާމެދު ސަމާލުވޭ، އެކުދިން މާބޮޑަށް ފަލަވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

ދަރިންނާމެދު ސަމާލުވޭ، އެކުދިން މާބޮޑަށް ފަލަވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

9 އަހަރާއި 10 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކޮންމެ 25 ހަކުން އެއް ކުއްޖަކު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފަލަވެ، އޮބޭސް ވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް ޗައިލްޑް...

ފިރިހެނުން ދޮންވާން އަންހެނުން ގެންގުޅޭ ފުޅި ބޭނުން ދެން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

ފިރިހެނުން ދޮންވާން އަންހެނުން ގެންގުޅޭ ފުޅި ބޭނުން ދެން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ

މީހާގެ ސިފަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާޅުވަނީ މޫނުންނެވެ. އެހެންކަމުން މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ނުހަނު އެދެއެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، މޫނުގެ ހަންގަނޑުގެ ތާޒާކަމާއި...

ޚިތާނު ނުކުރާ މީހުންނަށް ވުރެ ކުރާ މީހުންނަށް 100 ގުނަ ފައިދާ ބޮޑު – ދިރާސާ

ޚިތާނު ނުކުރާ މީހުންނަށް ވުރެ ކުރާ މީހުންނަށް 100 ގުނަ ފައިދާ ބޮޑު – ދިރާސާ

ފިރިހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ވުރެ 100 ގުނަ އިތުރުވަނީ ފައިދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޢިލްމުވެރިއަކު ބުނެފި އެވެ. ޕްރޮފެސަރ ބްރަޔަން މޮރިސް ނަމަކަށް ކިޔާ...

މައިދައިތަ ދަނބިދަރިފުޅާ ކައިވެނިކުރުމުން ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން މުޅި ޤައުމުވެސް ސިހުމެއްގައި

މައިދައިތަ ދަނބިދަރިފުޅާ ކައިވެނިކުރުމުން ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން މުޅި ޤައުމުވެސް ސިހުމެއްގައި

އިންޑިޔާގެ އަންހެނަކު، އޭނާގެ އުފަން އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ފިރިމީހާ (ދަނބިދަރިފުޅު) ދެކެ މާބޮޑަށް ލޯބިވެވިއްޖެ ކަމަށްބުނެ، ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް އެދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ. އެކަން ހާމަކޮށް އިންޑިޔާގެ ނޫސްތަކުން...

އައިފޯނުގެ ރިންގު ޓޯންއަކީ ބަދަލު ނުކުރެވޭ ޓޯނެއްބާ!

އެކަނިވެރިކަން މަތީ މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އިތުރުވެއްޖެ – ދިރާސާ

އެކަނިވެރިކަމަކީ މީހާ ބަލިކަށިކޮށް ދެރަކޮށްލާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙަތަށްވެސް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ނުރައްކާތެރި ޙާލަތުތައް ދިމާވާން މެދުވެރިވެއެވެ. ދާދިފަހުން އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ތަޖުރިބާކާރުންތަކެއް ކުރިއަށްގެންދިޔަ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 8 1 2 8

މަގުބޫލު