އަޙްމަދު އިދްޙަމް

އަޙްމަދު އިދްޙަމް

ހުކުރު

ނަމާދަށް ފަހުގައި ކުރުން މުހިންމު ޒިކުރުތަށް

ނަމާދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ތަނބެވެ. އަދި ނަމާދަކީ އެކަމާއި މެދު ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަންތަށްވެސް މެއެވެ. ވަގުތުގައި ނަމާދުކޮށްފި މީހާއަށް އާހިރަތުގައި ލިބޭނެ...

ރޮނާލްޑޯ ބޮލަށް މިފާޑު ޖެއްސީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތަ؟

ރޮނާލްޑޯ ބޮލަށް މިފާޑު ޖެއްސީ ކީއްވެގެންކަން އެނގޭތަ؟

ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނާލްޑޯ ލުއިސް ނަޒާރިއޯ ޑަލީމާއަކީ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ފޭނުންގެ ފޭވްރިޓްއެވެ. މެސީއާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކިންގް ކަމުގައި...

އިސްލާމް ދީނަށް ޖަރުމަނުގައި ޖާގައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރ

އިސްލާމް ދީނަށް ޖަރުމަނުގައި ޖާގައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރ

ޖަރުމަނުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ޖާގައެއް ނެތްކަމަށް އެޤައުމުގެ އިންޓީރިއާ ކަންތައްތަކާބެހޭ މިނިސްޓަރކަމާ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހަވާލުވި ހޯސްޓް ސީހޮފާ ބުނެފިއެވެ. މިނިސްޓަރ މިގޮތަށް ބުނެފަިވަނީ އެޤަމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި ބަސްދީޤަތުމެއްގައެވެ. އެޤައުމުގެ ޗާންސެލަރ އެންގެލާ...

ކޮފީ

ކޮފީ މިއީ ނުބޮއެ ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ބުއިމެއް ނޫން

އަބަދުވެސް ކޮފީއިންލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުގައި ކޮފީއިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ހުންނައިރު ކޮފީއިން ލިބޭ ފައިދާގެ ވާހަކަ މީހުން...

ދޮންކެޔޮ

ކޮންމެ މީހަކު ބުންޔަސް ދޮންކެޔުން ނުކައި ނުހުންނާތި.

ދޮންކެޔޮލަކީ އޭގެން ހަށިގަނޑަށް ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް ލިބިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދޮންކެޔޮލުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ  އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބޭއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮންކެޔޮ ބޭނުން ކުރާނަމަ ސިއްހީ...

މަގުބޫލު