ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ބަރަކާތް ލައްވާނީ ދީނީ ވާޖިބުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށް މަސައްކަތުގައި މަޝްއޫލުވެގެންކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ މުސްލިމަކު ނުހުންނާނެއެވެ.

މިގޮތުން ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ނަމާދުގެ އަޅުކަން އަދާކޮށް ޓްރޭޑް ކުރުމުން، ޕްރޮފިޓް އިތުރުވާ ވާހަކަ ދެކެވެ. ފަހަރެއްގައި މިއީ އިއްތިފާޤަކުންވެދާނެ ކަމަކަށްވެދާނެއެެވެ. ނަމަވެސް ނަމާދަކީ ވާޖިބެކެވެ. ޓްރޭޑް ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް، އަދާ ކުރަންޖެހޭ ފަރުޟެވެ. ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށްވާނީ އޭރުންނެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް ތަފްސީލުކޮށް ދިވެހިން ވިދާޅުވުމަށް ފިއްތަވާލައްވާ