ޒުވާންކަން މަތީ ރީތި ބައްޓަމެއްގައި ހުރުމަށް ކޮންމެ މީހެއްމެ ހިތްއެދެއެވެ. މާބޮޑަށް ފަލަވެ ބަނޑެއް ލާފައި ހުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ ފަރިކަމާއި ރީތިކަން ގެއްލިދާ ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމުގެ މަޤުސަދުގައި ވެސް ބަނޑު ހިންދަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި އޮތް ޙައްލަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގި، އެފަދަ ޙައްލަކާއި ދިމާވާގޮތް ނުވެ ގޮތްހުސްވެފައި ތިބި މީހުންވެސް ގިނައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ދިވެހީންގެ ކެއުމުގެ އާދަކާދަ އޮންނަ ގޮތުން ބަނޑެއް ލުމުގެ މައްސަލަ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ބޮޑެވެ. ވިސްނާނުލައި ކުރެވޭ ކަމަކުން، ނުވަތަ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައި ހަރުލާ އާދައަކުން، ޒުވާން ސިފަ ގެއްލި، ބަނޑެއްލައި މީހާގެ ސިފަ މުޅީން ބަދަލުވެދަނީ ހީވެސް ނުކުރާހައި އަވަހަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މިކަމުގެ އުނދަގޫ ގިނަ ބަޔަކަށް އިހުސާސް ކުރެވޭއިރު އޮންނަނީ މާބޮޑަށް ލަސްވެ ވަގުތު ފާއިތުވެފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް، ބޮޑު ބަނޑެއް ލާފަހުން ބަނޑު ހިންދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އޭރުން އޮންނާނީ ދެގުނަވެ ބޮޑު ބުރަޔަކަށް ވެފައެވެ.

ބަނޑު ހިންދާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އެއްބަޔަކު ކަސްރަތުކޮށް އުޅެއެވެ. މިއީ ބަނޑު ހިންދުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫނަސް އާދަކޮށް ކުރުން މުޙިންމު ކަމެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކު، އަވަހަށް ބަނޑު ހިންދާލަން ބޭނުންވެގެން އެކި ފާޑު ފާޑުގެ ބޭސް ބޭނުންކުރުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ގެންގުޅުމާއި އެކު، ނުކައިނުބޮއެ އެތައް އިރެއް ވަންދެން ތިބެއެވެ. ނަމަވެސް ކެއުން މަދުވުމާއިއެކު އެފަދަ ބޭސްތައް ބޭނުންކުރުމުން، ބޭނުންވާ ޙައްލު ނުލިބި ސިއްޙީ އިތުރު ނުރައްކާތަކާއި ވޭންތައް ތަޙައްމަލް ކުރާން ޖެހޭ ފަހަރު އާދެއެވެ.

ޒުވާން ސިފަ ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ބަނޑު ހިންދާލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިއީ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެއެވެ. ބަނޑު ހިންދާލަން ދުނިޔޭގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ ކޮފީ ސްލިމިން ކްރީމް، ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ އަލިއެކްޕެސްއިން މިވަނީ ވިއްކަން ފަށާފަައެވެ.

އަލިއެކްޕްރެސް އިން މި ކްރީމް ލިބެންހުރިއިރު، މި ކްރީމްގެ ސަބަބުން ބަޑުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ސަރުބީތައް ވިރުވާލުމަށް އެހީތެރިވެއެވެ. މިގޮތުން މި ކްރީމްގެ ސަބަބުން ލިންފެޓިކް ސާކިއުލޭޝަންއަށް މަގުފަހިވެ، ބޭކާރު ސަރުބީތައް ވިރުވާލަދެއެވެ. އަދި މިކްރީމް ބޭނުން ކުރުމުން ބަނޑު ހިންދާލަދެން އެހީތެރިކަމެއްވެދެއެވެ. އަދި އެހެން މިފަދަ ބާވަތްތަކާ ޚިލާފަށް، މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރުމުން ހަންގަނޑު ރޫޖެހުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

ބަނޑު ހިންދާ ބޭސް ބައްލަވާ ގަތުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

މިކްރީމް ބޭނުން ކުރެއްވާނީ ޖެހި ޖެހިގެން6 ދުވަހުއެވެ. އަދި އެއްދުވަހުގެ ބްރޭކެއް ނަގަންވާނެއެވެ. ކްރީމް ބޭނުން ކުރާނީ ހެނދުނު އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައެވެ. އަދި ބޭނުން ކުރެއްވުމަަށް ފުރަތަމަ ރަނގަޅަށް ފެންވަރާލާށެވެ. ދެން ބަނޑުގައި15 މިނެޓް ވަންދެން މި ކްރީމް ހާކާލާށެވެ. ކްރީމް ބޭނުން ކުރުމުން ކުޑަވަރެއްގެ ދިލައެއް ހުންނާނެއެވެ. މި ކްރީމް ބޭނުން ކުރާތާ3 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ފެންނަން ފަށައެވެ. މިކްރީމްގެ އަސްލު އަގަކީ75 ރުފިޔާއެވެ. ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ބައްލަވާ ގަތުމުން38 ރުފިޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ބަނޑު ހިންދާ ބޭސް ބައްލަވާ ގަތުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ

މިކްރީމްގެ އަޖުމަ މިއަދު ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިން ބަލައިފިއެވެ. ތި ބަނޑު ހިންދާލަން ހަމަ ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟