ޓްރޭޑްކޮށްގެން ދިވެހިންގެ ތެެރެއިން ބަޔަކު ނަފާ ހޯދަމުންދާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން އެފަދަ މީހަކާ އިންޓަރވިއުއެއް ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައިއެއް ނެތެވެ. ރާއްޖެ ފީޑް އިން އައިކިއު އޮޕްޝަން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިއަދު ގެނެސްދިނުމަށް ނިންމާފައިމިވަނީ ޓްރޭޑްކޮށްގެން މިއަދު ތިޔާގި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ މީހެއްގެ ވާހަކައެވެ.

އަލީ އުވައިޝްއަކީ އުމުރުން25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ސްކޫލު އެޑްމިނިސްޓޭޓަރަކަށް އުމުރުން21 އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކޮންމެ މަހެއްގެ މަހު މުސާރައިން ދެ ހާސް ރުފިޔާ ޒަވާޖީ ހަޔާާތެއް ހޯދުމަށް އޭނާ ދިޔައީ ފަހަށް ރައްކާ ކުރަމުންނެވެ. ސްކޫލުގެ ވަޒީފާއިން ލިބޭ މުސާރައަކީ އެންމެ5،000 ރުފިޔާ ކަމުން އުވައިޝް4 ވަަރަކަށް އަހަރު ދިރިއުޅެމުންއައީ ދަތި ދިިރިއުޅުމެކެވެ. ބިލްތައް ދައްކާފައި އަގައާއި އަތާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ. މިހެންވެ އުވައިސް މަސައްކަތް ފެށީ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ރުފިޔާ ހޯދޭނެ މަގެކެވެ. މިގޮތަށް ހޯދަމުން އައިކިއު އޮޕްޝަންސްއިން ޓްރޭޑް އޭނާ ކުރަން ފެށިއެވެ.

“ފުރަތަމަ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް ފެނުނީ، ދެން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށީ. ފުރަތަމަ ލީ10 ޑޮލަރު. މުޅިން ވަޔަށް ދިޔައީ. މުޅިން ހިތްވަރު އެލުނު އެދުވަހު،150 ރުފިޔާ ވިއްޔާ އެއީ. ކިތައް ކިލޯ ފުށް އެއީ.” އުވައިސް ބުންޏެވެ.

އުވައިސް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ފުރަތަމަ ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގެ ހާއެއް ށަވިޔަންޏެއް ނޭނގި ކަމަށެވެ.

“އޭރު ނޭނގެވާނުވާއެއް. ދެން ފެނުނީ ރާއްޖެފީޑްގެ ޕޯސްޓެއް. އޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔާދީފައި އޮތް ކިހިނެތްކަން ޓްރޭޑް ކުރެވެނީ. ޕްރޮފިޓް ހޯދާނީ. ދެން ކުރިން ގެންގުޅުނު އެކައުންޓް ބައިންދާފައި. ރާއްޖެފީޑްގައި އިން ލިންކުން އާ އެކުންޓެއް ހެދީ.” އުވައިސް ބުންޏެވެ.

އައިކިއު އޮޕްޝަންގެ އެކައުންޓެއްހުޅުވުމަށް ފިއްތާލައްވާ

އުވައިސް ކިޔާދިން ގޮތުގަގައި މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ އިންވެސްޓް ކުރި100 ޑޮލަަރުން200 ޑޮލަރު ހެދި ކަމަށެވެ.

“ޚަބަރު ކިޔާލުމަށްފަހު ލީ100 ވަރަކަށް ޑޮލަރު. އެވަރަށް އަހަރެންގެ އިތުބާރު އޮތް. އިރާދަފުޅުން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޑަބަލްކޮން” ހެވިފައި ހުރެ އުވައިސް ބުންޏެވެ.

އުވައިސް ކިޔާދިން ގޮތުގައި މިހާރު އޭނާ މަހެއްގެ މައްޗަށް15،000 ދިވެހި ރުފިޔާ ހަދާ ކަމަށާއި ﷲގެ އިރާދަފުޅާއެކު މިއަދު އޭނާގެ އަގައާއި އަތް ދިމާވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރާނެ ގޮތް ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ