ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ދަރިންނަށް ހަދިޔާ ޑޭން ބޭނުންވާނެއެވެ! އެހެންވެ ގިނަ ބައަކު ބަލަނީ އެމީހެއްގެ ފެންވަރުން އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަޤީޤަތުގައި ކިތަންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރި ނަމަވެސް ދަރިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ގަނެއެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ފިހާރައެއްގައި ވިއްކަން ހުންނަ އެއްޗަކަށް ނުވާތީއެވެ!

ދަރިން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ހަދިޔާއަކީ، އެމީހުންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަކުރުމާއި، ސަމާލުކަން ދިނުމާއި ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހިނިތުންވުމާއި ބައްދައިލުމާއި ބޮސްދިނުމެވެ. މިއިން އެއްވެސް ހަދިޔާއަކީ ފައިސާއިން ގަނެދެވޭނެ ހަދިޔާއެއް ނޫނެވެ.

މީސްތަކުންނޭވެ! ކުޅޭ ތަކެތިވެސް ދޭށެވެ! އެހެނީ މައިންބަފައިންނަށް އަބަދު ކުދިންނާއިއެކުގައި ނުތިބެވޭނެތީއެވެ. އަދި އެކުދިން ކުޅެންވެސް ބޭނުންވާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ތަކެތިދޭށެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އައިޕޭޑާއި ގިން ވަގުތު ހޭދަކޮށްގެން ކުޅެވޭ ގޭމްތަކަށް ކުދިން ނުހާނުވާށެވެ! އެއިގެ ސަބަބުން ކުދިންނާއި އެހެން މީހުންނާއި އޮންނަނަޖެހޭ ގުޅުން ކެނޑިގެންދާނެތީއެވެ.

ކުޅޭތަކެތި ދޭއިރުވެސް އެއިން އެކުދިންގެ ސިކުނޑިއަށް ފައިދާކުރާނެ ތަކެތި ދޭށެވެ! ވިސްނުން ރަނގަޅުކުރަން އެހީތެރިވެދޭނެ ތަކެތި ބަލައިގެން ދޭށެވެ! އެފަދަ ތަކެތި ދިނުމަކުން އެކަނި ނުފުދޭނެއެވެ. ކުދިންނާއިއެކު ކުޅެން ވަގުތު ހޭދަކޮށް އެއިން ކުއްޖާއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާ ކުރާކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. ސުވާލުކޮށް އޮޅުންފިލުވަން ވާނެއެވެ.

މިހާރުގެ ދިރާސާތަކުން އެނގޭގޮތުގައި މައިންބަފައިން ދަރިންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަނުކޮށް، ކުދިން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަމަށް ކުރިން ބަޔާންކުރި ހަދިޔާތައް ނުދޭ ކުދިންގެ ވިސްނުން ކޮށިވެއެވެ. ކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ވެސް ކުޑަވެއެވެ. ކިޔަވަން ފަރުވާ ކުޑަކުރެއެވެ.

ފާހަގަ މިކުރި ކަންކަމަކީ ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ ސުންނަތުން ސާބިތުވާންހުރި ކަންކަމެވެ. ޙަސަނުގެފާނާއި ޙުސައިންގެފާނު ގެންގުޅުއްވެވި ގޮތް ޙަދީޘްފުޅުތަކުން އޮޅުން ފިލުވުމުން މިބުނި ބަހުގެ ތެދުކަން އެނގިގެންދާނެއެވެ. ވީމާ ސައިންސްވެރިންނާއި ފަންނީ މާހިރުންނަސް މިއަދު މިހޯދޭ ކަންކަން ރަސޫލް (ޞޢވ) މިވަނީ މީގެ 1450 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން އުންމަތަށް ދަސްކޮށްދެއްވަވައިފައެވެ.

– އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

މަސްދަރު: މިއަދު