ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އައިޕޯން ބޭނުންފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އެޕްލިކޭޝަން އިންސްޓޯލް ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. މިޝަކުވާތައް ބޮޑުވެފައިވައިރު، މިކަމަށް ހައްލެ މިވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ އައިކިއު އޮޕްޝަންއިން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ އައިކިއު އޮޕްޝަން ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އެވެ.

ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) ފޯނަށް އަޅާނީ ކިހިނެތް؟

ޕްރޮގްރެވިސް ވެބް އެޕް (ޕީ.ޑަބްލިއު.އޭ) އެޅުއްވުމަށް މިލިނަކަށް ކްލިކްކޮށްލާށެވެ. (ލިންކް ހުޅުވަންވާނީ ސަފާރީގައެވެ. ސަފާރީގައި ނުހުޅުވޭނަމަ މިލިންކް ސަފާރީއަށް ޕޭސްޓްކޮށްލާށެވެ. ލިންކް: https://iqoption.com/lp/mobile-partner-pwa/?aff=124216 ) މި ލިންކަށް ފިތާލުމުން ދެން ހުޅުވޭނީ ތިރީގައިވާ ވިންޑޯއެވެ. އެވިންޑޯގައި އެމީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ލިޔުއްވާށެވެ. އަދި ޓްރޭޑް ސްޓާޓް ޓްރޭޑިންއަށް ފިއްތާލައްވާށެވެ.

ޓްރޭޑް ނައު އަށް ފިއްތާލުމާއެކު، ދެން ހަދަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ފޯނުން ފެންނާއެވެ.

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއިން ދައްކާފައިވާ ފަދައިން ފޯންގެ ތިރީ ކަނުގައި އެވާ ބަޓަންއަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ދެން އަންނަ އޮޕްޝަންތަކުން، “އެޑް ޓު ހޯމް ސްކްރީން” އަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ޓްރޭޑް ކުރަން ދަސްކުރުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތާލައްވާށެވެ.