ވީޑީއޯގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޝަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އިން ޓްރޭޑް ކުރައްވާނެ ގޮތް ލިޔުމުން ކިޔާލަން ބޭނުންވާނަމަ މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ.

ފައިނޭންޝިއަލް ޓްރޭޑިންގެ އެހެނިހެން ވައްތަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިނަރީ ޓްރޭޑް ކުރުމުގައިވެސް ބަލާނީ ސެލެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެސެޓެއްގެ އެވަގުތެއްގެ އަގު ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ އޮޕްޝަންއެއްގެ އެކްސްޕަޔަރީ ވަގުތާ ހަމައަށް އަގަށް އަންނަ ބަދަލަށް.

ޓްރޭޑް ކުރެއްވުމަށް ފުރަތަމަ އިންސްޓްރަމެންޓް މެނޫއަށް ގޮސް ޓްރޭޑް ކުރަން ބޭނުންވާ އެސެޓް ޚިޔާރު ކުރައްވާ.  ކޮންމެ އެސެޓް އެއްގެ ކައިރީގައިވެސް އެސެޓްގެ ޕްރެފިޓް ޕަސެންޓޭޖް ލިޔެފައިވާނެ.

ދެން އެކްޕްރޭޝަން ޓައިމް ކަނޑައަޅުއްވާ. ޗާޓްގައި މި ލައިން ރަތް  ކުލައިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީއެކްޕްރޭޝަން ޓައިމް.

އެކްޕިރޭޝަން ޑޭޓްއާ ހަމައަށްދާއިރު، އެސެޓެއްގެ އެވަގުތެއްގެ އަގު ހުރި ހިސާބުން ފެށިގެން  އަގު އަރާނީ މައްޗަށްތޯ ނުވަތަ އަގުދާނީ ދަށަށްތޯ ނިންމަންޖެހޭނެ.

ހުދުލައިން،ދައްކައިދެނީޕާރޗޭސިންގ ލައިންމި ލައިނާ ހަމައަށް ޗާޓު ދިއުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވާ ޑައިރެކްޝަނަކަށް ޓްރޭޑް ނަގަން ޖެހޭނެ

ދެން ޖެހޭނީ އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކިތައް ޑޮލަރުތޯ ޖަހާން

އެއަށްފަހު ޓްރޭޑް ކުރުމަށް ހަޔަރ ކޯލް ނުވަތަ ލޯވަރ ކޯލްއަށް ފިއްތާލާ.

ހަޔަރ ނުވަތަ ކޯލް އަކީ  ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ މައްޗަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަން

ލޯވަރ ނުވަތަ ޕުޓް އަކީ ޓްރޭޑް ކުރާ މީހާއަށް އެވަގުތު ޗާޓު ދާނީ ތިރިއަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފިތާލާ ބަޓަން

އެޕްރޭޝަންޓައިމްއަށްވުރެ ކުރިން ޓްރޭޑް ކްލޯސް ކުރަން ބޭނުންވާނަމަ، އޯޕަން ޕޮޒިޝަންސް ނުވަތަ ސްކްރީންގެ ކަނާތް ފަޅީގައިވާ ސެލް އޮޕްޝަން އިން ކްލޯސް ކުރެވޭން

އެކްޕްރޭޝަން ޓައިމް ހަވަވުމުން ޓްރޭޑްކޮށްގެން ލިބުނީ ފައިދާ ތޯ ނުވަތަ ގެއްލުންތޯ އެނގޭ.

 

އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އިން ޓްރޭޑް ކުރާނީ ކިހިނެތް؟