ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން އައިކިއު އޮޕްޝަންސް އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި ކޮއްދޭ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބްރޯކަރެވެ. މި ބްރޯކަރު މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކުވެސްވަނީ ފައިސާގެ ގިނަ އަދަދުތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ތިރީގައިވާ ސްކްރީންޝޮޓަކީ އައިިއު އޮޕްޝަންގެ ބްރައިޒަރއިން ނަގާފައިވާ ސްކްރީންޝޮޓެކެވެ. ތިން ސްކްރީންޝޮޓުން އެފެންނަނީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ހޯދާފައިވާ ރުފިޔާއެވެ. ތިން ސްކްރީންޝޮޓުން ފެނިގެންދަނީ3 ހަފްތާގެ މަސައްކަތެވެ.

އައިކިއު އޮޕްޝަން އިން ޓްރޭޑް ކުރައްވާނެ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިއްތަވާ!

އޮންލައިންކޮށް މުއްސަދިވާން މިއީވެސް ގޮތެއް!