އަބަދުވެސް ދިވެހިންނަކީ ފިސާރި ޝޮޕިންގް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އޮންލައިން ވިޔަފާރިއާއެކު ދިވެހިންނަށް ދަސްވެގެން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ މޮޅު ގޮތެކެވެ. އެއީ ގޭގައި ހުރެ، ބޭނުންވާ ސާމާނު ގެނައުމުގެ މޮޅު ގޮތެކެވެ.

ގިނަ ދިވެހި ފުރަރަމަ އީބޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުރި ނަމަވެސް، މިހާރު ގިނަ ދިވެހިން ވިޔަފާރި ކުރަނީ އަލިއެކްސްޕްރެސް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަލި އެކްސްޕެސް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މަތީގަިއވާ ފޮޓޯައަށް ފިއްތަވާލަށްވާށެވެ. މަތީގައި އަލި އެކްަސްޕްރެސް އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، ނިއު ޔޫސަރ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި 2 ޑޮލަރު (30 ރުފިޔާ) ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އަލި އެކްސްޕްރެސް އަކީ ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ޝޮޕިން އެޕްލިކޭޝަންއެވެ. ބޭނުން ކުރަން ފަސޭހަ ކަމާއި ބޭނުންވާ މުދާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފޯރުވަމުން އަންނާތީވެ، އަލިއެކްސްޕްރެސް މިއަދު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ދިވެހިން އިތުބާރު ކުރާ އެޕްލިކޭޝަން އަށެވެ. މިއީ ޗައިނާ، ރަޝިޔާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އެޕްލިކޭޝަންއެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ.

އަލިއެކްޕްރެސް އިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މިލިންކަށް ވަނުމަށްފަހު، ފޭސްބުކް، އީމެއިލް، ނުވަތަ ޓްވިޓަރގެ ޒަރިއްޔާއިންވެސް ރެޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށްފަހު ބިލް ކުރާނެ އެޑްރެސްއާއި ކާޑް ނަންބަރު ފަދަ ޑީޓެއިލްސް ލިޔުމަށްފަހު، ޑެލިވަރ ކުރަން ބޭނުންވާ އެޑްރެސް ލިޔުއްވާށެވެ. އޭރުން ދެން އަވަހަށް ޝޮޕިންގް ކޮށްލަން ވީއެވެ.