އެފަދަ މުދަލެއްގައިވެސް ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އޭނާގެ އެހެން މުދަލަކާއެއްކޮށްލުމުން ނިޞާބު ހަމަވެއްޖެނަމަ، އެމުދަލަށް އަހަރެއް ވުމުން ޒަކާތްނެރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ. އެއީ ޙައްޖުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ހޭދަކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެނޫން އެހެންކަމެއްގައި އެއްކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށް ވިޔަސްމެއެވެ…

 

 

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޞާލިޙުލް ފައުޒާން

_________________________

ފަތުވާގެ އަޞްލު