ޤުދުރަތީ ގޮތުން ބަލާއިރު ލާމު އަތޮޅާއި ސީނު އަތޮޅަކީ ޤުދުރަތީ އެތައް ރީތި ކަމެއް ލިބިފައިވާ ދެ އަތޮޅެވެ. އަދި މިދެއަތޮޅުގެ މީހުންވެސް ދަނީ އެންމެ ޗާލީ މިދެއަތޮޅުން ކޮން އަތޮޅެއްތޯ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ދިއުމަށް އެންމެ ރަނގަޅި ކޮންތަކެއްތޯ މީހަކު ސުވާލުކޮށްފިނަމަ މިކަމަށް އައްޑޫ މީހުން ބުނާނީ އައްޑު މާޗާލު ކަމަށެވެ. އަދި ލާމު އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ބުނާނީ ލާމު މާ ހިތްގައިމުވާނެ ކަމަށެވެ. މިހެންކަމުން މިކަމަށް ކޮންމެވެސް ހައްލެއް ގެންނަން އެބަޖެހެއެވެ. “ރާއްޖެ ފީޑް” އިން މިވަނީ މިކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލާފައެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ޕޯލް އެކެވެ. އެންމެ ޗާލީ ނުވަތަ އެންމެ ހިތްގައިމީ ކޮންއަތޮޅެއްތޯ ކަނޑައަޅުއްވާށެވެ.

#RaajjeFeedPoll: Which is the most beautiful atoll in the Maldives?Goiy nihmaany thibeyfulhun!

Posted by Raajje Feed on Saturday, 20 October 2018

 

މިޕޯލް ކުރިޔަށްދާނީ 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ޕޯލް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު އައްޑޫ އަތި ލާމުގެ ފޮޓޯ ތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވައިބަރ ނަންބަރު، 7676285 އަށް ކުރެއްވުމުން މި ޕޯސްޓްއަށް ލެވިގެންދާނެއެވެ.


The most beautiful atoll in Maldives. Laamu ❤️Video:. Saaliha

Posted by Viral Maldives on Monday, 8 October 2018

ލާމު އަތޮޅުގެ ހިތްގައިމު ވީޑިއޯއެއް. ވީޑިއޯ ސާލިޙާ


އައްޑޫގެ ހިތްގައިމުކަން ގެނެސްދޭ ފޮޓޯތަކެއް.