ލޯބީގެ ގޮތުން މީހަކާ ގުޅިގެން އުޅޭއިރު، ނުވަތަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭއިރު އެކި އެކި މުނާސަބާއާ ދިމާކޮށް ދޭނެ އެއްޗެއް ނޭނގޭ އެތައް މީހުންނެއް އެބަ ތިއްބެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަންހެން ކުއްޖަކަށް ދޭނެ ހަދިޔާއެއް ނޭނގުމަކީ ވަރަށްވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ދިމާވާ ކަމެކެވެ.

.އަތުކުރީ ގަނޑިއަކީ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު އެއްޗެކެވެ. އެކި ޑިޒައިނަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގަޑި ހުންނަ އިރު މީގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ބޮޑަށް ކަމުދާ ގަޑި ހޯދުމަކީ ވަރަށްވެސް އުދަގޫ ކަމެކެވެ.ނަމަވެސް މިކަމަށް މިއޮތީ ސަޅި ހައްލެކެވެ. 

“ކުއަލިޓީ ޗޮއިސް” ނަމަކަށް ކިޔާ ޕޭޖަކުން މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިޔެއް ހޯދައިދީފައެވެ. ދިވެހި އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލް އެތައް ގަޑިއެއް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ގޮތް ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން މިވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

A rate which you can afford! Free Delivery

Posted by Quality Choice on Thursday, 26 July 2018

ކުއަލިޓީ ޗޮއިސްއިން ބުނެފައިވަނީ މިގަޑިތަކަކީ އަތް ފޯރާ ފަށެއްގައި ސަޕްރައިޒް ގިފްޓެއް ހޯދާދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ވަކިން ހޮވާލެވިގެން ނަގާފައިވާ ގަޑިތަކެއް ކަމަށާއި މިއީ އަންހެނުންނަށް ކަމުދާނެ ފަދަ ގަޑިތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަ މުނާސަބަތަކަށް ނުވަތަ ލޯބިވެރިޔާއަށް ސަޕްރައިޒްއެއް ދޭން ބޭނުމުގެ މަޤްސަދެއް އޮތްނަމަ މިއީ ހަމަ އެއްވަނަ އެވެ. މިގަޑިތައް ބައްލަވައިގަތުމަށް ކުއަލިޓީ ޗޮއިސް ޕޭޖަށް މެސެޖް ކުރައްވާށެވެ. ނުވަތަ 9917874 ފޯނަށް ގުޅުއްވާށެވެ.