ކޮފީ ބުއިމުގެ ސަބަބުން އުމުރު ދިގުވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަތަރު ތަށި ކޮފީ ބޯ މީހުން ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު 18 އިންސައްތައަށް ކުޑަކޮށްދޭކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ތަފާތު ގެ ހޯދުމެއް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގޮސްފައި ވާއިރު މި ދެ ހޯދުމުންވެސް ސާބިތު ކޮއްދެނީ ކޮފީ ނުބޯ މީހުންނަށް ވުރެ ކޮފީ ބޯ މީހުންގެ އުމުރު ދިގުވާ ކަމެވެ. ޔޫރަޕުގެ 10 ގައުމެއްގެ 520،000 މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ހޯދި ހޯދުން ތަކަކީ މިހާތަނަށް ކޮފީ އާއި ދިރިހުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކޮއްފައިވާ އެންމެ ބޮޑޫ ހޯދުމެވެ. މި ހޯދުމުން ވެސް މި ކަމަށް ތާއީދު ކުރާ ހެކި ތައް ފެނިފައި ވެއެވެ. ދެ ވަނަ ހޯދުން ކުރިއައް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 185،000 މީހުންނާއި އެކުގައެވެ. މި ހޯދުމުން ވެސް ސާބިތު ކޮއްދެނީ ކޮފީގެ ސަބަބުން އުމުރު ދިގުވާ ކަމެވެ.” ދިރާސާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެ އެވެ.

އެންމެންގެވެސް ތަފާތު ދިރިއުޅުމަކާއި، ކެއުމާއި ބުއިމުގައި ތަފާތުތައް ވާއިރު މި ކަމުގައި އެއްގޮތް ކަންތައް ވާކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އާ ހޯދުން ތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކޮފީ ބުއިމާއި ދިގު އުމުރެއް ލިބުމުގައި ބައޮލޮޖިކަލް ގުޅުމެއް ހުންނަ ކަމައް ބުނެފއި ވެއެވެ. އަދި ކޮފީ ބުއިމުން ހިތުގެ ބަލި ތަކާއި، ކެންސަރ، ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމުގެ ބަލި ތަކާއި ހަކުރު ބަލި އަދި ކިޑްނީ މައްސަލަ ތަކާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާ ކަމަށް ވެސް މި ހޯދުންތަކުން ދައްކަދެއެވެ.

ފިރިހެނުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމާއި، އަންހެނުންނަށް ކެންސަރު ޖެހުމާއި، އަދި ހަޖަމު ކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކާއި ކޮފީ ބުއިމާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވާ ކަމަށާއި ހަމަ އެއާއެކު އެ ހޯދުންތަކުން ދައްކުވައި ދިނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ތަށި ކޮފީ އަށް ވުރެ ގިނައިން ބޯ މީހުންނަށް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ބަލި ޖެހި މަރުވުމަށް ކުޑަ ފުރުސަތެއް ވާކަމަށްވެސް އެ ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ.

ކޮފީ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއްކަން ހޯދުން ތަކުން ހާމަ ކޮށްދީފައިވާއިރު ކޮފީގެ ސަބަބުން ތަފާތު ބަލި ތަކުން ދުރު ކޮއްދޭ ކަމަށާއި ކޮފީ ބޯ ގިނަ މީހުންގެ ސިއްހަތު ކޮފީ ނުބޯ މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށާއި ކޮފީގައި ވާ އެއްޗެހިން ފައިދާ ވަނީ ކީއްވެކަން ހޯދިފައި ނުވި ނަމަވެސް ކޮފީގެ ސަބަބުން ފައިދާވާކަން ހޯދުންތަކުން ސާބިތު ކޮއްދީފައި ވެ އެވެ.