ޖިންސީ ފިނިކަން ކުރިމަތިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފިރިހެން ހަށި ދެމި ވަރުޖެހެނީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ ބަލަމާ ހިގާށެވެ. ޖިންސީ ގުނަވަން އުފެދިފައިވަނީ ފުފި،ދެމުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ 3 ބަޔަކުންނެވެ. އެއީ އިސްފަންޖު ގަނޑަކަށް ފެންއެޅުމުން އެ ފުފޭ ފަދައިންނެވެ. ހިތުން ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކަށް ފޮނުވާ ލޭ ޖިންސީ ގުނަވަނަށް ވާސިލްވާ ހިނދު އެދެމޭގޮތް ވެއެވެ. ފިރިހެންހަށި ދެމި، ސީދާވެފައި ހުންނަނީ ޖިންސީގުނަވަންގެ ޓިޝޫތަކުން ހިތަށް ލޭފޮނުވައިދޭ ލޭހޮޅި އޭގައިވާ ވެލްވްތައް ތައް ބަންދުކޮށް ލޭ އެބުރި ދިއުމަށް ހުރަސްއަޅާތީ އެވެ. އެހެންކަމުން މިބުނި ދެބާވަތުގެ ލޭހޮޅި ( ހިތުން ޖިންސީގުނަވަނަށް ލޭފޯރުކޮށްދޭ ލޭހޮޅި، އަދި ޖިންސީގުނަވަނުން އަބުރާ ހިތާއި ދިމާލަށް ލޭ ފޮނުވައިދޭ ލޭހޮޅި) ތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބުން ނުވަތަ އޭގެ ތަބީއަތަށް ބަދަލުއައުމަކީ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި ވަރުޖެހުމަށް ހުރަސްއެޅި ޖިންސީ ފިނިކަން ފިރިހެނާއަށް ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

ފިރިހެންހަށީގައި ވަރުޖެހުމަށް ފަހު އެބުރި މައިތިރިވެގެން އަންނަ ހިނދު އެއަށް ފޮނުވައިދެނީ ލޭގެ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ. ނަމަވެސް ޖިންސީ ހިލިގަތުން އަންނަ ހިނދު ލޭ ޖިންސީގުނަވަނަށް އައުމާއި އެކު، ލޭހޮޅިތައް އޭގެ ވެލްވް ބަންދުކޮށް ފިރިހެންހަށީގެ ޓިޝޫތަކުގައި ލޭ ހިފަހައްޓައި(ހައްޔަރުކޮށް) ދެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެދެމި، ސީދާވެ، ވަރުޖެހުމޭ މިބުނާ ދަރަޖައަށް ދެއެވެ.

ހަމަމިހެން ސިކުނޑީގައި ހުންނަ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޖިންސީގުނަވަނަށް ވަރުޖެހުމުގެ ހަރަކާތް ގެނައުމަށް އެހީތެރިވާ ނާރު ގައި ހުންނަ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ޖިންސީ ފިނިކަން ކުރިމަތިވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ.

މައުލޫމާތު: ކަވާސާ