އުމުރުން އެންމެ ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކާރު ބާރު ބޮޑު މަގުމައްޗެއްގައި އެކަނި މާއެކަނި ޓްރައިސަލްއެއްގައި ދާ ވީޑިއޯއެއް މީސްމީޑިޔާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލު އެވީޑިއޯއަށް ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޗައިނާ ކުއްޖަކު މަގުމަތީގައި ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ދުއްވާލައިފައި ދާތަނެވެ. އަދި މި ކުއްޖާ މަގުމަތިން ދަނިކޮށް އެކުއްޖާ މަގުން އެހެން ދިމާޔަކަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދެ ދެމަފިރިންނެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން މިދެމެފިރިންގެ އެހީއާއެކު ފުލުހުންވަނީ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނާ އެކުއްޖާ ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.