ބްރެޒިލްގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮނާލްޑޯ ލުއިސް ނަޒާރިއޯ ޑަލީމާއަކީ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ ފޭނުންގެ ފޭވްރިޓްއެވެ. މެސީއާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯއަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ކިންގް ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން ދިޔަ މީހާއެވެ.

މިފަހަރު ދައްކަން މިއުޅެނީ ކުލަބު ލެވެލްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ރޮނާލްޑޯގެ ތަފާތު ވާާހަކައެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު ރޮނާލްޑޯގެ ބޮލަށް ގެނައި ބަދަލުގެ ވާހަކައެވެ. ރޮނާލްޑޯވަނީ އޭނާ އެކަން އެގޮތަށް ކުރީ ކީތްވެގެން މީޑިޔާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ކްލަބު ލެވެލްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާއެކު 1994 އާއި 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި މަޝްހޫރު މޮޅު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ރޮނާލްޑޯ ބުނީ އޭނާ 2002 ވަނަ އަހަރު ބޮލަށް ގެނައި ބަދަލަކީ އޭނާގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން މީޑިޔާއާއި ސަޕޯޓަރުންގެ “ޑިސްޓްރެކްޓް”ކޮށް ލުމަށް ކުރި ކަމެއް ކަމުގައިކަމަށާއި އެކަން ކާމިޔާބުވިކަމަށެވެ.

” އަހަރެންގެ ފަޔަށް ލިބުނު އެންޖެރީއަށް އެންމެން އޭރު ކޮންސެންޓުރޭޓް ކުރީ. ދެން އަހަރެން ބޭނުންވީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އެހެންދިމާޔަކަށް އަބުރާލަން. އެހެންވެ ބޮލުގެ ތަންކޮޅެއް ބަހައްޓާފައި އަނެއްބައި ބޭލީ. އަސްލު ބޯއެގޮތަށް ކުރި މަޤްސަދު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާސިލްވި. ”  ޔޫރަޕްގެ ގޯލްޑަން ބޫޓް 1996 ވަނަ އަހަރުކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ރޮނާލްޑޯ ބުންޖެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ މިހާރުގެ ފޮޓޯއެއް

 

 

އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ޝެވަލް ބްލެންކް އޭނާގެ 18 އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރ ނިންމާލާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ.