ރީތި އެސްފިޔަ އެއްގެ ވެރިޔަކަށް ވުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނެއްގެވެސް ހުވަފެނެކެވެ.ކެމިކަލް ބޭނުންކޮށް ނުވިތާކަށް ފޭކް އެސްފިޔައެއް ތައްކުރުމަކީވެސް މިހާރުގެ ކުދިންކޮށް އުޅޭކަމެކެވެ.

އެސްފިޔަ ކުރު މީހުންނަށް އެސްފިޔަ ދިގުކޮށްލަން މިއޮތީ ސަޅިކަމެކެވެ ގުދުރަތީކޮށް ލޮލުގެ އެސްފިޔަ ދިގު ކުރަން ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ތަކެތި ސައިންސްވެރިންވަނީ ހޯދާފައެވެ.

1 އޮލިވް އިލް (ޒައިތޫނި ތެޔޮ)
ޒައިތޫނި ތެލަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް އޭގައި ވިޓަމިން އީ އަދި އޮލެއިކް އެސިޑް އެކުލެވޭ ތެލެކެވެ. ޒައިތޫނި ތެލުގައި ހިމެނޭ މި ދެ ބާވަތުގެ ސަބަބުން އެސްފިޔައިގައި ތެތްކަން ދަމަހައްޓަދީ ދިގު ވުމަށް އެހީ ވެދެއެވެ. އަދި ނިދަން އޮށޯތުމުގެ ކުރިން ލޮލުގެ އެސްފިޔަތަކުގައި ކަފަބުރެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ޒައިތޫނި ތެޔޮ އުގުޅާށެވެ. އެގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނިދާ ހޭލުމަށްފަހު ތާފަނާ ފެނުން މޫނު ދޮވެލާށެވެ.

2 އަލޯ ވެރާ
އަލޯ ވެރާއަކީ ލޮލޮގު އެސްފިޔަތަށް ދިގުވުމަށް އެހީވެދޭ އަދި ހަލާކުވެފައި ހުންނަ ތަންތަނަށްވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ. އަލޯވެރާގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިންސް އަދި މިނަރަލްސްގެ ސަބަބުން ލޮލުގެ އެސްފިޔަތަށް ދިގުވެއެވެ. އަލޯވެރާ ބޭނުން ކުރާނީ ވެސް ޒައިތޫނި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރި ގޮތަށެވެ.

3 ގްރީން ޓީ 
ގްރީން ޓީ ހޫނު ފެން ފޮދަކަށް އެޅުމަށް ފަހު ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ހިހޫވުމުން ލޮލުގެ އެސްފިޔައިގައި ކަފަ ބޭނުން ކޮށްގެން އުނގުޅާށެވެ. ގްރީން ޓީގައި ހިމެނޭ ކެފެއިން އަދި ފްލެވޮނޮއިޑްސް އެސްފިޔަ ދިގުކޮށްދީ އަލަށް ފަޅާ އިސްތަށިތަށް ދިގުކޮށްދިނުމަށް އެހީ ވެދެއެވެ.
މި ތިން ބާވަތަކީވެސް ލޮލުގެ އެސްފިޔަ ދިގު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ބައެއް ތަކެއްޗެވެ.