Press ESC to close

އާދޭހާއެކު ބުނަން، ދަރިފުޅު ގާތު ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވޭތޯ އައްސަވާ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 891

ބައެއް ކަހަލަ ވާހަކަތަކަކީ ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިޔަސް ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ. ކިތަންމެ ޖެހިލުންވިޔަސް ނުވަތަ ލަދުގަތަސް، އެވާހަކައެއް ނުދައްކައިފިނަމަ އޭގެ އާޚިރު ނަތީޖާ ގޯސްވާނެ ވާހަކަތަކެވެ. ޖިންސީ ގޮތުން ބައެއް މީހުނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާގެ ވާހަކަފަދަ ވާހަކަތައަކީ ކޮންމެހެން ދައްކަން…

Continue reading

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ކުރާ މީހުންގެ ލިސްޓް މިއޮތީ! ބޭޒާރު ކުރަން ޖެހޭ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 592

އުމުރުން އެންމެ ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރި ޚަބަރާއި އެކު މުޅި ގައުމުގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އެ ލާއިންސާނީ އަމަލަށް ހުއްޓިފައެވެ. ކުއްޖާ ރޭޕް ކުރުމުގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ އަދި މުނިކާފަ ބައިވެރިވި ޚަބަރާއި އެކު ގިނަ…

Continue reading

ލޮބުވެތި އަޚުންނޭ! ހުކުރު ދުވަހެވެ.

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 382

ލިޔުއްވީ: އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް(ޙަފިޠަހުﷲ) ހުކުރު ދުވަހަކީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ނުހަނު ބޮޑު ޤަދަރަކާއި ޝަރަފެއް ލިބިގެންވާ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މުއުމިނުންގެ ޢީދެވެ. އެދުވަހާ ބެހޭގޮތުން ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (( خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ…

Continue reading

ކާމިޔާބު މީހުންނަކީ, މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުން!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 327

ކާމިޔާބު މިހުންނަކީ މިއަދަކީ ހަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްކަމަށް ބަލައިގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބައަކީ އަބަދުވެސް މާދަމާ އަށާއި އެތައް ދުވަހެއް ކުރިއަށް ކަންކަން ރާވައިގެން އުޅެމުންދާ މީހުންނެވެ. ތިމާ އަދާ ކުރަންޖެހޭ ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި އަބަދުވެސް ބަލަން…

Continue reading

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެ!

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 463

މައިން ބަފައިން ޣާފިލުވެ ތިއްބައި ފޯނަކީ ގެދޮރު ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ވެއްޖެކަަމަށް ޝައިޚް ނޫމާން ޢަލީ ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސެއިޚް  ވިދާޅުވީ “ ނިކަން ވިސްނައިބަލާށެވެ! ފޯނުގެ ސަބަބުން ގޭގެ ކޮންމެ ކޮޓަރިއަކީ ޝައިޠާނާގެ ކިއްލާއަކަށް ހަދައިފިއެވެ. ތިމާގެ ކުދި ދަރިން…

Continue reading

މާގިނައިން ލޮސް ލިބޭނަމަ ދެން އަލުން އައިކިއު އޮޕްޝަން ޓްރޭޑް އެކައުންޓެއް ހުޅުއްވާ

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 632

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Option އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި…

Continue reading

އެންމެ 10 ޑޮލަރުން ޓްރޭޑް ކުރަން ފެށޭކަން އެނގޭތަ؟ އަޖުމަ ބަލާލަންވީނު؟

ޖީލާން މުޙައްމަދު 0 737

ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް މާކެޓަކީ ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކުމުގައި ދުނިޔޭކެ އެންމެ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް މިގޮތަށް ބޭރުފައިސާ ގަނެ ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވާ ފަރާތްތައް އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. IQ Option އަކީ މި ޕްލެޓްފޯމުގައި ޓްރޭޑް ކުރުމަށް މަގުފަހި…

Continue reading

އައިފިލް ޓަވަރއާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭނގޭ އެތައް މަޢުލޫމާތު ތަކެއް

އައިފިލް ޓަވަރަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުން ދަތުރު ކުރާ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަންޒިލެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިސްގައި ހުންނަ މިޓަވަރ ބަލާލަން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެތައް މިލިޔަން ޓޫރިސްޓުންނެއް އެޤައުމަށް ދަތުރު ކުރެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންވެސް ހިމެނެއެވެ. ލޯބީގެ…

Continue reading